Mời chào hàng: Cung cấp thiết bị để chuyển đổi công tơ điện tử 1 pha

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Công ty Điện lực Cao Bằng
  • Gói thầu: Cung cấp thiết bị để chuyển đổi công tơ điện tử 1 pha 5(60) A – DDS26 thành công tơ đo xa sử dụng sóng RF – Công ty Điện lực Cao Bằng
  • Dự án: Chuyển đổi hệ thống công tơ điện tử 1 pha từ đo đếm thông thường sang đo xa
  • Nguồn vốn: SXKD điện năm 2015 – Công ty Điện lực Cao Bằng

  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 13/10/2015 đến 08 giờ 30 ngày 21/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Kế hoạch vật tư – Công ty Điện lực Cao Bằng, đường Pác Bó, phường Sông Bằng, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
  • Điện thoại: 026.3852560; Fax: 026.3852560
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 30 ngày 21/10/2015 tại Phòng Kế hoạch vật tư – Công ty Điện lực Cao Bằng, đường Pác Bó, phường Sông Bằng, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

   Công ty Điện lực Cao Bằng Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.