Mời Thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

  • Bên mời thầu: Ban quản lý các công trình xây dựng do Sở Tài chính Tuyên Quang làm chủ đầu tư
  • Gói thầu: Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
  • Dự án: Đường Vinh Quang – Bình Nhân (ĐH.06), huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
  • Nguồn vốn: Vốn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 13/10/2015 đến 09 giờ 30 ngày 03/11/2015 (trong giơ hành chính)
  • Địa điểm: Ban quản lý các công trình xây dựng do Sở Tài chính Tuyên Quang làm chủ đầu tư (hội trường tầng 4 Sở Tài chính Tuyên Quang), Tổ 13, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
  • Điện thoại: 0273.822.620; Fax: 0273.823.560
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 30 ngày 03/11/2015 tại Ban quản lý các công trình xây dựng do Sở Tài chính Tuyên Quang làm chủ đầu tư (hội trường tầng 4 Sở Tài chính Tuyên Quang), Tổ 13, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

    Ban quản lý các công trình xây dựng do Sở Tài chính Tuyên Quang làm chủ đầu tư Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.