Mời chào hàng: Hỗ trợ giống vật nuôi Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Phòng Dân tộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
  • Gói thầu: Gói thầu 1: Hỗ trợ giống vật nuôi Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 và nguồn vốn lồng ghép trên địa bàn huyện Sa Thầy năm 2015
  • Dự án: Thuộc Dự án Hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình 135 năm 2015
  • Nguồn vốn: Hỗ trợ phát triển sản xuất xã ĐBKK, xã biên giới, xã an toàn khu thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh, bền vững năm 2015
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 13/10/2015 đến 15 giờ 00 ngày 22/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Dân tộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, Thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
  • Điện thoại: 0603 504 855; Fax: 0603 821 003
  • Giá bán:
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 15 giờ 00 ngày 22/10/2015 tại Phòng Dân tộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, Thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

     Phòng Dân tộc huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.