Mời Thầu: Xây dựng công trình chợ xã Tân Phú

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: UBND xã Tân Phú
  • Gói thầu: Xây dựng công trình (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: Chợ xã Tân Phú (Giai đoạn 2) xã Tân Phú, huyện Quốc oai, TP. Hà Nội
  • Nguồn vốn: Ngân sách xã, ngân sách huyện hỗ trợ
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 13/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 23/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: UBND xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội
  • Điện thoại:
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 23/10/2015 tại UBND xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội

          UBND xã Tân Phú Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.