Mời chào hàng: Chi phí xây lắp + chi phí hạng mục chung trục chính giao thông nội đồng

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: UBND xã Vân Từ
  • Gói thầu: Gói thầu số 01: Chi phí xây lắp + chi phí hạng mục chung (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: Đường trục chính giao thông nội đồng xã Vân Từ
  • Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hà Nội, huyện Phú Xuyên
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 19/10/2015 đến 10 giờ 00 ngày 30/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: UBND xã Vân Từ, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội
  • Điện thoại:
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 10 giờ 00 ngày 30/10/2015 tại UBND xã Vân Từ, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, TP. Hà Nội

        UBND xã Vân Từ Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.