Mời Thầu: Mua thiết bị khoan, dò tìm tổng hợp đồng bộ âm thanh và hình ảnh

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Cục Cứu hộ – Cứu nạn /Bộ Tổng Tham mưu
  • Gói thầu: Mua thiết bị khoan, dò tìm tổng hợp đồng bộ âm thanh và hình ảnh
  • Dự án:
  • Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước năm 2015
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 19/10/2015 đến 08 giờ 30 ngày 09/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Cục Cứu hộ – Cứu nạn /Bộ Tổng Tham mưu, số 26 Hoàng Diệu, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 069.532.313; Fax: 046.221.834
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 09/11/2015 tại Cục Cứu hộ – Cứu nạn /Bộ Tổng Tham mưu, số 26 Hoàng Diệu, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

 Cục Cứu hộ – Cứu nạn /Bộ Tổng Tham mưu Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.