Mời Thầu: Thiết bị đầu tư xây dựng bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Ban QLDA khu vực chuyên ngành y tế Đồng Nai
  • Gói thầu: Gói thầu số 43: Thiết bị
  • Dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc
  • Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 19/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 10/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban QLDA khu vực chuyên ngành y tế Đồng Nai, G5 Khu nhà ở liên kế phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: (0618) 850485
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 10/11/2015 tại Ban QLDA khu vực chuyên ngành y tế Đồng Nai, G5 Khu nhà ở liên kế phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

      Ban QLDA khu vực chuyên ngành y tế Đồng Nai Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.