Mời Thầu: Đầu tư trang thiết bị dạy học cho Phòng học dùng chung, Phòng Tin học, Phòng Ngoại ngữ

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Gói thầu: Đầu tư trang thiết bị dạy học cho Phòng học dùng chung, Phòng Tin học, Phòng Ngoại ngữ
  • Dự án: Đầu tư trang thiết bị dạy học chuẩn bị đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày 19/10/2015 đến 10 giờ 00 ngày 13/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Quản trị Đời sống – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
  • Điện thoại: 0211.3863416; Fax: 0211.3863207
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00 ngày 13/11/2015 tại Phòng Quản trì Đời sống – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

           Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.