Mời Thầu: Trang bị vật tư phục vụ công tác xử lý tổn hại Nhà máy điện Cà Mau

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Công ty Diện lực Dầu khí Cà Mau
  • Gói thầu: Trang bị vật tư phục vụ công tác xử lý tổn hại Nhà máy điện Cà Mau 1&2 từ ngày 01/01/2015 đến ngày 14/5/2015
  • Dự án:
  • Nguồn vốn: vốn SXKD năm 2015
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 19/10/2015 đến 14 giờ 00 ngày 02/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
  • Điện thoại: 0780.3650072, Fax: 0780.3819818
  • Giá bán: 300.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 02/11/2015 tại Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau

         Công ty Diện lực Dầu khí Cà Mau Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.