Mời Chào hàng: Mua sắm trang thiết bị dạy học và sách tham khảo năm 2015

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà
  • Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị dạy học và sách tham khảo năm 2015
  • Dự án: Mua sắm trang thiết bị dạy học và sách tham khảo năm 2015
  • Nguồn vốn: Ngân sách huyện năm 2015
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 17/10/2015 đến 08 giờ 00 ngày 25/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà, số 177 Hùng Vương, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
  • Điện thoại: (0603) 822 120
  • Giá bán:
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 00 ngày 25/10/2015 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà, số 177 Hùng Vương, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đăk Hà Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.