Mời Thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án NN và PTNT An Giang
  • Gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư
  • Dự án: Kiểm soát lũ vùng Tây Sông Hậu, tỉnh An Giang
  • Nguồn vốn: vốn ngân sách tỉnh + Ngân sách trung ương
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 19/10/2015 đến 14 giờ 00 ngày 09/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban Quản lý dự án NN và PTNT An Giang, số 07 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
  • Điện thoại: 0763.952.493
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 09/11/2015  tại Ban Quản lý dự án NN và PTNT An Giang, số 07 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

          Ban Quản lý dự án NN và PTNT An Giang Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.