Mời Thầu: Xây dựng, sửa chữa, khắc phục khẩn cấp kênh chính Bát Lòng Mo

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi
  • Gói thầu: Gói thầu số 02: Xây dựng công trình sửa chữa, khắc phục khẩn cấp kênh chính công trình thuỷ lợi Bát Lòng Mo (2), xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái (Gói thầu dành cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: Xây dựng công trình Sửa chữa, khắc phục khẩn cấp kênh chính công trình thuỷ lợi Bát Lòng Mo (2), xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
  • Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 19/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 29/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi, Tổ 33, Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
  • Điện thoại: 0293.858105; Fax: 0293.852535
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 29/10/2015 tại Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi, Tổ 33, Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

           Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình thủy lợi Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.