Mời chào hàng: Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc Đài Phát thanh và truyền hình Ý Yên

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: Ban QLDA Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc và các công trình phụ trợ Đài Phát thanh và truyền hình huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
  • Gói thầu: Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc và các công trình phụ trợ Đài Phát thanh và truyền hình huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc và các công trình phụ trợ Đài Phát thanh và truyền hình huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
  • Nguồn vốn: Ngân sách huyện
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 18/10/2015 đến 08 giờ 00 ngày 27/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: UBND huyện Ý Yên, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
  • Điện thoại: (0350) 3823019
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 00 ngày 27/10/2015 tại UBND huyện Ý Yên, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

   Ban QLDA Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc và các công trình phụ trợ Đài Phát thanh và truyền hình huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.