Mời Thầu: Thi công xây dựng chống mối nhà điều hành, nhà khoa phục hồi chức năng

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Bệnh viện tâm thần Phú Thọ
  • Gói thầu: Gói thầu số 01: Thi công xây dựng hạng mục công trình: Chống mối nhà điều hành; nhà khoa phục hồi chức năng (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: Đầu tư xây dựng Bệnh viện tâm thần Phú Thọ
  • Nguồn vốn: vốn trái phiếu Chính phủ và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác của chủ đầu tư.
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày 19/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 06/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Bệnh viện tâm thần Phú Thọ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại: (0210) 3820048; 0916950999
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 06/11/2015 tại Bệnh viện tâm thần Phú Thọ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

          Bệnh viện tâm thần Phú Thọ Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.