Mời Thầu: Cải tạo nâng thêm tầng nhà điều hành sản xuất Điện lực Tương Dương

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Công ty Điện lực Nghệ An – Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
  • Gói thầu: Gói 02 Thi công công trình Cải tạo nâng thêm tầng nhà điều hành sản xuất Điện lực Tương Dương – Công ty điện lực Nghệ An (Dành cho nhà thầu nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: Cải tạo nâng thêm tầng nhà điều hành sản xuất Điện lực Tương Dương – Công ty điện lực Nghệ An
  • Nguồn vốn: KHCB
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày 19/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 29/10/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Ban QLDA -Công ty Điện lực Nghệ An, số 7 đường V.I.Lê Nin, phường Hưng Phúc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An
  • Điện thoại: 038.8691697; Fax: 038.8691695
  • Giá bán: 2.000.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 29/10/2015 tại Ban QLDA -Công ty Điện lực Nghệ An, số 7 đường V.I.Lê Nin, phường Hưng Phúc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

          Công ty Điện lực Nghệ An – Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.