Mời chào hàng: Cung ứng máy móc, thiết bị hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

– Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0223.848.323           Fax: 0223. 847. 292

– Mail: ngocnoivu@gmail.com

2. Tên dự án: Dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 nguồn vốn năm 2014

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Cung ứng máy móc, thiết bị hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo Dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 nguồn vốn năm 2014

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH:

– Tên bên mời thầu: Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

– Tên gói thầu: Cung ứng máy móc, thiết bị hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo Dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 nguồn vốn năm 2014

– Tên dự án: Dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 nguồn vốn năm 2014

– Nguồn vốn: Dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 nguồn vốn năm 2014

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hành cạnh tranh trong nước

– Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu từ ngày 21/10/2015 đến trước 08h00 phút ngày 01/11/2015 (trong giờ hành chính)

– Địa chỉ phát hành hồ sơ yêu cầu: Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

– Điện thoại: 0223.848.323

– Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất: Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

– Bảo đảm dự thầu: 48.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu đồng)

– Hồ sơ đề xuất được mở công khai: 08h30 phút (giờ Việt Nam),  ngày 01 tháng 11 năm 2015, Tại phòng họp số 2 – Trung tâm hành chính, chính trị huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Phòng Dân tộc huyện Thuận Châu kính mời đại diện các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh, gói thầu: Cung ứng máy móc, thiết bị hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo Dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 nguồn vốn năm 2014./.