Mời chào hàng: Thi công xây dựng kiên cố hóa kênh mương tới trạm bơm An Ninh

THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH

  • Bên mời thầu: UBND xã Tân Hòa
  • Gói thầu: Gói thầu số 6: Thi công xây dựng (Dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: Kiên cố hóa kênh mương tưới trạm bơm An Ninh xã Tân Hòa
  • Nguồn vốn: Ngân sách huyện, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh
  • Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 29/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 05/11/2015 (tronggiờ hành chính)
  • Địa điểm: UBND xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: 04.33945185
  • Giá bán: 1.000.000 đồng
  • Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 00 ngày 05/11/2015 tại UBND xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội

       UBND xã Tân Hòa Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.