Mời Thầu: Xây dựng, phổ biến trên truyền hình các phim tài liệu khoa học quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Trung tâm phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai
  • Gói thầu: Xây dựng và phổ biến trên truyền hình các phim tài liệu khoa học về quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng
  • Dự án: Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng” năm 2015
  • Nguồn vốn: NSNN
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 29/10/2015 đến 09 giờ 00 ngày 18/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Trung tâm phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai, Phòng 310, tầng 3, số 54 ngõ 102, đường Trường Chinh, Đống Đa, TP. Hà Nội
  • Điện thoại: : 043.6291510; Fax: 043.7336647
  • Giá bán: Miễn phí
  • Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 18/11/2015 tại Trung tâm phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai, Phòng 310, tầng 3, số 54 ngõ 102, đường Trường Chinh, Đống Đa, TP. Hà Nội

          Trung tâm phòng tránh và Giảm nhẹ thiên tai Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.