Mời Thầu: Thi công xây dựng CSHT cho 05 trạm BTS

THÔNG BÁO MỜI THẦU

  • Bên mời thầu: Ban Quản lý dự án Hạ tầng 1 – Tổng công ty viễn thông Mobifone
  • Gói thầu: Thi công xây dựng CSHT cho 05 trạm BTS Đông Triều 4, Mạo Khê 5, Mạo Khê 6, Bến Đụn, Mê Xá tỉnh Quảng Ninh năm 2015 (gói thầu dành cho doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)
  • Dự án: Đầu tư xây dựng CSHT cho 05 trạm BTS Đông Triều 4, Mạo Khê 5, Mạo Khê 6, Bến Đụn, Mễ Xá tỉnh Quảng Ninh năm 2015
  • Nguồn vốn: Tái đầu tư
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  • Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 30 ngày 29/10/2015 đến 15 giờ 30 ngày 10/11/2015 (trong giờ hành chính)
  • Địa điểm: Nhóm giúp việc đấu thầu – Ban Quản lý dự án Hạ tầng 1, số 811A Đuờng Giải Phóng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
  • Điện thoại:
  • Giá bán: 1.500.000 đồng
  • Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 30 ngày 10/11/2015 tại Nhóm giúp việc đấu thầu – Ban Quản lý dự án Hạ tầng 1, số 811A Đuờng Giải Phóng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội

             Ban Quản lý dự án Hạ tầng 1 – Tổng công ty viễn thông Mobifone Kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.