Xây lắp công trình Nhà văn hóa xã Tông Cọ, Thuận Châu, Sơn La

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan/đơn vị: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

– Địa chỉ: Tiểu khu 15, thị trấn huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Điện Thoại: 022.3847.636.         Fax: 022.3847.292

– E-mail: huyenthuanchau@gmail.com

2. Tên dự án: Nhà văn hóa xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

3. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C

4. Tên Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu

5. Đại diện chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

6. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Gói thầu xây lắp công trình Nhà văn hóa xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI THẦU:

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Tên gói thầu: Gói thầu xây lắp công trình Nhà văn hóa xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

– Tên dự án: Nhà văn hóa xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu.

– Nguồn vốn: Trái phiếu chính phủ hỗ trợ xây dựng nông thôn mới năm 2015.

– Hình thức Đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

– Thời gian bán hồ sơ mời thầu từ ngày 02 tháng 11 năm 2015, đến trước 08h00’, ngày 12 tháng 11 năm 2015.

– Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Điện thoại: 022.3847.636           Fax: 022.3847.292.

– Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

– Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Văn phòng Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

– Bảo đảm dự thầu: 11.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một triệu đồng chẵn), hình thức bảo đảm dự thầu theo Luật Đấu thầu (bằng bảo lãnh ngân hàng hoặc tiền mặt).

– Thời điểm đóng thầu: 08h00’, ngày 12 tháng 11 năm 2015.

– Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào 08h30’ (giờ Việt Nam), ngày 12 tháng 11 năm 2015, tại Phòng họp số 2 – Trung tâm hành chính, chính trị huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La kính mời đại diện của các nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.