Mời chào hàng: Xây dựng hệ thống camera giám sát tại bộ phận một cửa

A. THÔNG TIN CHUNG:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

– Địa chỉ: Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

– Điện thoại: 0203 840 031                                            Fax: 0203 840 031                                           

– Email: contact-snv@laocai.gov.vn

2. Tên dự án: Xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá và đo lường sự hài lòng của người dân tại bộ phận một cửa

3. Loại dự án: Đề cương và dự toán chi tiết

4. Tên chủ đầu tư: Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai

5. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời thầu: Xây dựng hệ thống camera giám sát tại bộ phận một cửa

B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG:

– Tên bên mời thầu: Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

– Tên gói thầu: Xây dựng hệ thống camera giám sát tại bộ phận một cửa.

– Tên dự án: Xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá và đo lường sự hài lòng của người dân tại bộ phận một cửa.

– Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2015 (Chương trình cải cách hành chính).

– Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

– Thời gian phát hành HSYC chào hàng: 08 giờ 00 phút ngày 9/11/2015.

– Địa chỉ phát hành: Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.

  Địa chỉ: Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

  Điện thoại: 0203 845 455                          Fax: 0203 845 455                                           

– Hạn cuối tiếp nhận HSĐX: 08 giờ 00 phút ngày 12/11/2014.

Tại Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ tỉnh Lào Cai.