Mời Thầu: Gói thầu số 4: Cung cấp vỏ tủ điện hạ thế

Tên bên mời thầu: Công ty Điện lực Phú Yên.

       Địa chỉ: 104 Lê Lợi, phường 3, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

       Điện thoại: 057.3835176    – Fax: 057.3835373.

       Mã số thuế: 0400101394008.

 1. Tên gói thầu:

Gói thầu 04: Cung cấp vỏ tủ điện hạ thế

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa c

– Nội dung chính của gói thầu: Nhà thầu cung cấp 128 vỏ tủ điện hạ thế 1 pha; 68 vỏ tủ điện hạ thế 3 pha có thanh cái và 7 vỏ tủ điện hạ thế 3 pha không thanh cái.

– Thời gian thực hịên hợp đồng: Giao hàng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 1. Tên dự án: Mua sắm VTTB phục vụ kế hoạch SCL, ĐTXD, SCTX và DPSX năm 2016.
 1. Nguồn Vốn:

 – Vốn ĐTXD và SCL 2016 TCT Điện lực miền Trung:       

– Vốn SXKD năm 2016 Công ty Điện lực Phú Yên  :             

 1. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 1. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 1. Thời gian phát hành HSMT: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 11 năm 2015 đến trước 14giờ00 phút, ngày 08 tháng 12 năm 2015.
 1. Địa chỉ phát hành HSMT: Phòng Vật tư, Công ty Điện lực Phú Yên.

Địa chỉ: 104 Lê Lợi, phường 3, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Điện thoại: 057.3835176          – Fax: 057.3835373.

 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.
 1. Bảo đảm dự thầu:

– Giá trị và đồng tiền sử dụng bảo đảm dự thầu: 16.000.000VND (Mười sáu triệu đồng).

 1. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút ngày 08 tháng 12 năm 2015.
 1. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 phút ngày 08 tháng 12 năm 2015.