Mời chào hàng: Mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ đề tài năm 2015

Tên bên mời thầu: Viện Khoa học vật  liệu

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 04.37564129, 04.37568870;      fax: 0438360705

Mã số thuế: 0100405465

 1. Tên gói thầu: Mua sắm vật tư, hóa chất phục vụ đề tài năm 2015

Loại gói thầu:

       Mua sắm hàng hóa: X 

 • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư, hóa chất phục vụ nghiên cứu cho đề tài Ảnh hưởng của tham số cấu trúc lên độ tổn hao điện từ và độ rộng tần số làm việc của vật liệu metamaterial” mã số: 103.02.2013.54.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý IV/2015
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Đề tài: “Ảnh hưởng của tham số cấu trúc lên độ tổn hao điện từ và độ rộng tần số làm việc của vật liệu metamaterial”
 2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 01 tháng 12 năm 2015 đến trước 10  giờ 00, ngày 07 tháng 12 năm 2015
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 320 tầng 3 nhà A2 Viện Khoa học vật liệu, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04.37568870 Fax: 04.38360705
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)
 8. Bảo đảm dự thầu: 1% tổng giá dự thầu. Bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt, séc bảo chi hoặc bảo lãnh của ngân hàng. Số tiền này nộp tại Viện Khoa học vật liệu, thời hạn nộp trước thời điểm đóng thầu.
 9. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 07 tháng 12 năm 2015
 10. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 30, ngày 07 tháng 12 năm 2015.