Mời chào hàng: Mua vật tư, hóa chất năm 2015 cho đề tài mã số 103.02-2013.31

Tên bên mời thầu: Viện Khoa học vật  liệu

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 04.37564129, 04.37568870;      fax: 0438360705

Mã số thuế: 0100405465

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua vật tư, hóa chất năm 2015 cho đề tài mã số 103.02-2013.31
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa    
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua vật tư, hóa chất phục vụ nghiên cứu cho đề tài Nghiên cứu cơ chế dẫn điện trong một số vật liệu có cấu trúc perovskite” mã số 103.02-2013.31.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Quý IV/2015
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Đề tài: “Nghiên cứu cơ chế dẫn điện trong một số vật liệu có cấu trúc perovskite” mã số 103.02-2013.31.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 03 tháng 12 năm 2015 đến trước 14  giờ 00, ngày 10 tháng 12 năm 2015 [ghi thời điểm đóng thầu] (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 320 tầng 3 nhà A2 Viện Khoa học vật liệu, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Đ: 04.37568870 Fax: 04.38360705
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)
 8. Bảo đảm dự thầu: 1% tổng giá dự thầu. Bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt, séc bảo chi hoặc bảo lãnh của ngân hàng. Số tiền này nộp tại Viện Khoa học vật liệu, thời hạn nộp trước thời điểm đóng thầu.
 9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 10 tháng 12 năm 2015
 10. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 10 tháng 12 năm 2015