Sửa chữa, cải tạo đường giao thông khu trung tâm hành chính đi trạm y tế Tào Xuyên, Thanh Hóa

Tên bên mời thầu: UBND phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại/fax/email: 0373930388.

Mã số thuế:

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu:Gói thầu số 3 – Thi công xây dựng các hạng mục công trình Sửa chữa, cải tạo đường giao thông khu trung tâm hành chính đi trạm y tế phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

– Loại gói thầu: Xây lắp, Mua sắm hàng hóa, Phi tư vấn Hỗn hợp.

– Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng các hạng mục công trình Sửa chữa, cải tạo đường giao thông khu trung tâm hành chính đi trạm y tế phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

 1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Xây dựng các hạng mục công trình Sửa chữa, cải tạo đường giao thông khu trung tâm hành chính đi trạm y tế phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa
 2. Nguồn vốn:Từ quỹ bảo trì đường bộ năm 2013, 2014, 2015 của tỉnh Thanh Hóa phân bổ cho thành phố Thanh Hóa, ngân sách phường và các nguồn huy đông hợp pháp khác.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu:1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 26 tháng 12 năm 2015 đến trước 14 giờ 00, ngày 12 tháng 01 năm 2016(trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSMT:UBND phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

– Địa chỉ: Phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

– Điện thoại/fax/email: 0373930388.

 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.
 2. Bảo đảm dự thầu:Bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính trong n­ước hoạt động hợp pháp, giá trị bảo lãnh là: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn).
 3. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 12 tháng 01 năm 2016.
 4. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 12 tháng 01 năm 2016.