Mời Thầu: Thi công xây dựng nhà lớp học 2 tầng 10 phòng Trường Tiểu học Đông Văn

Tên bên mời thầu: UBND xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại/fax/email: 0373693214.

Mã số thuế:

Nội dung đăng tải thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 03: Trường Tiểu học xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa – Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

– Loại gói thầu: Xây lắp, Mua sắm hàng hóa, Phi tư vấn Hỗn hợp.

– Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng công trình Trường Tiểu học xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa – Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

 1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Trường Tiểu học xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 2. Nguồn vốn:Vốn Ngân sách xã và vốn huy động hợp pháp khác.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu:1 giai đoạn 1 túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00, ngày 22 tháng 01 năm 2016 đến trước 14 giờ 00, ngày 05 tháng 02 năm 2016(trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSMT:UBND xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

– Địa chỉ: Xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

– Điện thoại/fax/email: 0373693214.

 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.
 2. Bảo đảm dự thầu:Bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng hoặc tổ chức tài chính trong n­ước hoạt động hợp pháp, giá trị bảo lãnh là: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn).
 3. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00, ngày 05 tháng 02 năm 2016.
 4. Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30, ngày 05 tháng 02 năm 2016.