Mời chào hàng: Mua thiết bị cho dự án mã số PCATDES 3009846

Tên bên mời thầu: VIỆN KHOA HỌC VẬT LIỆU

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại/fax/email: 04.37564129, 04.37568870;      fax: 0438360705

Mã số thuế: 0100405465

Nội dung đăng tải thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua thiết bị cho dự án mã số PCATDES 3009846.

Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa 

 • Nội dung chính của gói thầu: Mua thiết bị phục vụ nghiên cứu cho dự án PCATDES 3009846 Vật liệu quang xúc tác để xử lý chất thải hữu cơ công nghiệp khó phân hủy.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 03 tháng
 1. Tên Dự án: “Vật liệu quang xúc tác để xử lý chất thải hữu cơ công nghiệp khó phân hủy mã số PCATDES 3009846.
 2. Nguồn vốn: Viện trợ phi chính phủ
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 29 tháng 02 năm 2015 đến trước 10 giờ 00, ngày 07 tháng 03 năm (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng 320 tầng 3 nhà A2 Viện Khoa học vật liệu, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 04.37568870 Fax: 04.38360705
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)
 8. Bảo đảm dự thầu: 1% tổng giá dự thầu. Bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt, séc bảo chi hoặc bảo lãnh của ngân hàng. Số tiền này nộp tại Viện Khoa học vật liệu, thời hạn nộp trước thời điểm đóng thầu.
 9. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ 00, ngày 07 tháng 03 năm 2016
 10. Thời điểm mở thầu: 10giờ 30, ngày 07 tháng 03 năm 2016.