Mời chào hàng: Mua sắm vật tư, hóa chất, phim Xquang phục vụ khám chữa bệnh cho trung tâm y tế

Tên bên mời thầu: TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LÂM HÀ TỈNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: Thị Trấn Đinh Văn – Lâm Hà – Lâm Đồng.

Điện thoại/fax/email: 0633.850.331

 Mã số thuế: 5800179.309

Nội dung đăng tải thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao, Hóa chất xét nghiệm, Vật tư chỉnh hình, Phim Xquang phục vụ công tác khám chữa bệnh của trung tâm y tế Huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

 – Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

– Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm vật tư tiêu hao, Hóa chất xét nghiệm, Vật tư chỉnh hình, Phim Xquang phục vụ công tác khám chữa bệnh của trung tâm y tế Huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng        

 1. Tên dự án: Mua sắm vật tư tiêu hao, Hóa chất xét nghiệm, Vật tư chỉnh hình, Phim Xquang phục vụ công tác khám chữa bệnh của trung tâm y tế Huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng
 2. Nguồn vốn: Nguồn thu viện phí của đơn vị
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 tíu hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 7 giờ, ngày 10 tháng 3 năm 2016 đến trước 8 giờ, ngày 21 tháng 3 năm 2016
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Khoa dược – Trung Tâm Y Tế huyện Lâm Hà – tỉnh Lâm Đồng

– Địa chỉ : Thị Trấn Đinh Văn – huyện Lâm Hà – tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại/Fax/E-mail: 0633.850.331 Fax : 0633 851 193. Email : phongketoanttyt916@gmail.com.

 1. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)
 2. Bảo đảm dự thầu: 
 • Gói thầu số 1: 11.037.000 đồng ( Mười một triệu không trăm ba bảy ngàn đồng). Hình thức bảo đảm : Tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng
 • Gói thầu số 2: 655.000 đồng ( Mười hai triệu sáu trăm năm năm ngàn đồng). Hình thức bảo đảm : Tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng
 • Gói thầu số 3: 595.000 đồng ( Hai triệu năm trăm chín năm ngàn đồng). Hình thức bảo đảm : Tiền mặt hoặc bảo lãnh ngân hàng
 1. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ, ngày 21 tháng 3 năm 2016
 2. Thời điểm mở thầu: 9 giờ, ngày 21 tháng 3 năm 2016