Mời Thầu: Thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng với chiều dài tuyến cáp ngầm 846m

Tên Bên mời thầu: Trung tâm Phát triển các khu, cụm Công nghiệp & Thương mại, dịch vụ thành phố Tam Kỳ

Địa chỉ: Số 05 Lê Lai, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Điện thoại: (0510)3.822777                                   Fax:

Mã số thuế: 4000776960

Nội dung đăng tải thông báo mời thầu:

  1. Tên gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

          – Loại gói thầu: Xây lắp         

          – Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây lắp hệ thống điện chiếu sáng với chiều dài tuyến cáp ngầm 846m, 01 tủ điện, 28 trụ chiếu sáng cần đôi.

          – Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.

  1. Tên dự án: Đường trục chính KCN Thuận Yên (Đoạn từ nút N4 đến N13)
  2. Nguồn vốn:

+ Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ Ngân sách Trung ương Chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng.

+ Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ (20% của phần còn lại, không bao gồm chi phí bồi thường, GPMB): 3.600.000.000 đồng (Ba tỷ, sáu trăm triệu đồng).

+ Ngân sách thành phố và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác do thành phố Tam Kỳ quản lý (phần còn lại).

  1. Hình thực lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  2. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
  3. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 3 năm 2016 đến trước 08 giờ 00, ngày 28 tháng 3 năm 2016 (trong giờ hành chính).
  4. Địa điểm phát hành HSMT: Trung tâm Phát triển các khu, cụm Công nghiệp & Thương mại, dịch vụ thành phố Tam Kỳ.
  5. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000VNĐ (Hai triệu đồng chẵn).
  6. Bảo đảm dự thầu: 19.000.000 VNĐ (Mười chín triệu đồng). Bảo đảm dự thầu có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc thư bảo đảm do một ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành.
  7. Thời điểm đóng thầu : Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2016.

    11. Thời điểm mở thầu: Vào lúc 08 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 28 tháng 3 năm 2016.