Mời Thầu: Xây dựng tuyến D1 trung tâm nội khu hành chính mới thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc

Tên bên mời thầu: UBND THỊ TRẤN QUÁN HÀNH – HUYỆN NGHI LỘC – TỈNH NGHỆ ANH

Địa chỉ: Khối 6 – thị trấn Quán Hành – huyện Nghi Lộc – Tỉnh Nghệ An

Điện thoại/Fax/E-mail: ĐT: 0383. 861 135, – Fax: 0383. 861 135.

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Tuyến D1, thuộc Dự án đường giao thông trung tâm nội khu hành chính mới thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc
 • Loại gói thầu: Xây lắp

          Nội dung chính của gói thầu: Tuyến D1, thuộc Dự án đường giao thông trung tâm nội khu hành chính mới thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc

 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng
 1. Tên dự án: Tuyến D1, thuộc Dự án đường giao thông trung tâm nội khu hành chính mới thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc
 2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện, ngân sách thị trấn và huy động các nguồn hợp pháp khác.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rỗng rãi, một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 30, ngày 18 tháng 03 năm 2016 đến trước 8 giờ 30, ngày 28 tháng 03 năm 2016
 6. Địa điểm phát hành HSMT: UBND thị trấn Quán Hành, Điện thoại/Fax/E-mail: ĐT: 0383. 861 135, – Fax: 0383. 861 135.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng
 8. Bảo đảm dự thầu: 120.000.000 đồng ( Một trăm hai mươi triệu đồng)
 9. Thời điểm đóng thầu 8 giờ 30, ngày 28 tháng 03 năm 2016
 10. Thời điểm mở thầu 9 giờ 30, ngày 28 tháng 03 năm 2016