Mời Thầu: Thi công xây dựng hạng mục Đường giao thông liên ấp

– Tên bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN BỐ TRÍ DÂN CƯ

– Địa chỉ: Số 109, Đường Phạm Ngũ Lão, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

– Điện thoại: 0743840322

– Số fax: 0743840322

– Số tài khoản: 9552.2.7531229 tại Kho bạc Nhà Nước tỉnh Trà Vinh.

Nội dung đăng tải thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục Đường giao thông liên ấp.

– Loại gói thầu: xây lắp

– Nội dung chính của gói thầu: 

+ Qui mô thiết kế :

* Tuyến đường đan rộng 2m:  Tổng chiều dài tuyến: 4.611,57m (gồm 01 tuyến chính và 05 tuyến nhánh). Chiều rộng mặt đường 2m.

* Tuyến đường đan 3,75m: Tổng chiều dài tuyến là 99,11m (tuyến đi qua khu dân cư, thuộc hạng mục Đường giao thông nội bộ). Chiều rộng mặt đường 3,75m.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.        

 1. Tên dự án: Di dân sạt lở ấp Cồn Phụng, xã Long Hòa, huyện Châu Thành.
 2. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương (chương trình bố trí dân cư) + ngân sách địa phương + vốn dân đóng góp.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 3 năm 2016 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 4 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Số 109, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng/ 01 bộ hồ sơ (Hai triệu đồng, đồng tiền sử dụng là đồng tiền Việt Nam).
 8. Bảo đảm dự thầu: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng). Đồng tiền sử dụng là đồng tiền Việt Nam bằng thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính có uy tín và hoạt động hợp pháp và phải được gửi đến Ban quản lý các dự án bố trí dân cư, (Không nhận bảo đảm bằng tiền mặt).
 9. Thời điểm đóng thầu: từ 09 giờ 00, ngày 12 tháng 4 năm 2016.
 10. Thời điểm mở thầu: trong vòng 01 giờ kể từ 09 giờ 00, ngày 12 tháng 4 năm 2016.