Mời chào hàng: Mua xe ô tô tải nhãn hiệu TMT phục vụ đào tạo lái xe

Tên bên mời thầu: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ GIỚI

Địa chỉ: Xã Nghĩa Kỳ – Huyện Tư Nghĩa – Tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại/fax/email: 0553826333,   fax: 0553826513

Mã số thuế: 4300420122

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua xe ô tô tải nhãn hiệu TMT phục vụ đào tạo lái xe.
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa
 • Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp xe ô tô tải phục vụ đào tạo lái xe hạng C.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm thường xuyên.
 2. Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 7 giờ 00, ngày 21 tháng 4 năm 2016 đến trước 8 giờ 00, ngày 28 tháng 4 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Trường Cao đẳng nghề Cơ giới – Xã Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi.
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)
 8. Bảo đảm dự thầu: 45.000.000 đồng

(Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu đồng chẳn)

 1. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 00, ngày 28 tháng 4 năm 2016
 2. Thời điểm mở thầu: 8 giờ 30, ngày 28 tháng 4 năm 2016.