Mời Thầu: Xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng trường mầm non xã Yên Lộc, Ý Yên, Nam Định

Tên bên mời thầu: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ YÊN LỘC

Địa chỉ:  Xã Yên Lộc, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Điện thoại/fax/email:

Mã số thuế:

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

 1. Tên gói thầu: Xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng trường mầm non xã Yên Lộc huyện Ý Yên tỉnh Nam Định (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

– Loại gói thầu: Xây lắp

– Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng trường mầm non xã Yên Lộc huyện Ý Yên tỉnh Nam Định

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày

 1. Tên dự án : Xây dựng nhà học 2 tầng 8 phòng trường mầm non xã Yên Lộc huyện Ý Yên tỉnh Nam Định
 2. Nguồn vốn: Vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2016 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 05tháng 05 năm 2016
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Ủy ban nhân dân xã Yên Lộc
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng./.)
 8. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng./.)

    (Bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc đặt cọc bằng séc)

 1. Thời điểm đóng thầu: 8h giờ 30 phút, ngày 05 tháng 05 năm 2016
 2. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 05 năm 2016.