Mời Thầu: Gói thầu số 15 Thi công xây dựng hạng mục Trạm quản lý, bảo vệ rừng Đông Hải

 

– Tên bên mời thầu: Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển bền vững rừng phòng hộ tỉnh Trà Vinh.

– Địa chỉ: Số 109, Phạm Ngũ Lão, Phường 1, TPTV, tỉnh Trà Vinh.

– Điện thoại: 0743. 840683; Số fax: 0743. 840828

– Số tài khoản: 9552.2.7530883 tại Kho bạc NN tỉnh Trà Vinh.

– MSĐVQHNS: 9078119

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 15 Thi công xây dựng hạng mục Trạm quản lý, bảo vệ rừng Đông Hải (Gói thầu dành cho nhà thầu là Doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

– Loại gói thầu: Xây lắp

– Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục Trạm quản lý, bảo vệ rừng Đông Hải

Mục 1: Trạm quản lý

+ Diện tích sử dụng: 210,7m2.

+ Chiều cao công trình: 5,95m so với cốt +0,00.

Mục 2: Hàng rào + Cổng; Đường vào + Sân

* Hàng rào + Cổng

+ Chiều dài hàng rào cổng: 40,0m.

+ Chiều cao hàng rào: 2,45m so với cốt mặt nền hoàn thiện.

* Đường vào + Sân

+ Diện tích: 287,7m2.

Mục 3: San lấp cục bộ

+ Diện tích San lấp: 1.458,004m2.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 120 ngày.

 1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng và phát triển bền vững rừng phòng hộ tỉnh Trà Vinh.
 2. Nguồn vốn: Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu SP-RRC, vốn nước ngoài (giải ngân ODA).
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 5 năm 2016 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 6 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Trà Vinh, Hẻm số 68, đường Nguyễn Chí Thanh, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0743. 840683; Số fax: 0743. 840828.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Một triệu đồng, đồng tiền sử dụng là đồng tiền Việt Nam).
 8. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 đồng (Mười mươi lăm triệu đồng).

Đồng tiền sử dụng là Việt Nam đồng; Hình thức bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng trong nước được thành lập theo pháp luật Việt Nam. (Không nhận bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc các hình thức khác).

 1. Thời điểm đóng thầu: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 6 năm 2016.
 2. Thời điểm mở thầu: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 6 năm 2016.