Mời Thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp hạng mục San lấp mặt bằng (giai đoạn 1)

Tên bên mời thầu: BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH AN GIANG

Địa chỉ: số 45 Nguyễn Văn Cưng, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại/fax/email: (076) 3 943 570 – 6 250 212;      Fax: (076) 3 943 623.

Mã số thuế: không

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu số 7: Tư vấn giám sát thi công xây lắp hạng mục San lấp mặt bằng (giai đoạn 1).

– Loại gói thầu: Tư vấn

– Nội dung chính của gói thầu:

Diện tích san lấp                               : 190.809,12 m2;

Khối lượng cát san lấp                      : 810.215,1 m3;

San đầm cát đen bằng mái đầm 9T   : 35.480,65 m3;

29 ống thoát nước PVC f 90 qua đê, dài 10 m.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.

 1. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu Thương mại – Dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình (giai đoạn 1).
 2. Nguồn vốn: Ngân sách trung ương + Ngân sách tỉnh.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 08h 00, ngày 16 tháng 6 năm 2016 đến trước 14 giờ 00, ngày 07 tháng 7 năm 2016 (Khi đến mua hồ sơ mời thầu cần mang theo giấy giới thiệu).
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Văn phòng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang, số 45 Nguyễn Văn Cưng, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: không.

Hnh thức bảo đảm dự thầu: thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc bằng séc hoặc nộp Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

 1. Thời điểm đóng thầu: lúc 14 giờ, ngày 07 tháng 7 năm 2016.
 2. Thời điểm mở thầu: lúc 14 giờ, ngày 07 tháng 7 năm 2016.