Mời chào hàng: Sửa chữa đường bê tông nội bộ – Cụm kho VLNCN Cam Đường

Tên bên mời thầu: Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Bắc

Địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo – Phường Nam Cường – Thành phố Lào Cai – Tỉnh Lào Cai

Điện thoại:  0203 845 646                Fax: 0203 845 569

Mã số thuế: 0100101072009 ngân hàng NN&PTNN tỉnh Lào Cai

Nội dung thông báo mời chào hàng cạnh tranh:

 1. Tên gói thầu: Sửa chữa đường bê tông nội bộ – Cụm kho VLNCN Cam Đường
  • Loại gói thầu: Xây lắp

– Nội dung chính của gói thầu: Làm cốt nền đường, tạo khuôn đường và đổ bê tông nền đường mác bê tông 250, đá 1×2. Xây rãnh dọc thoát nước xây gạch VXM M75.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

 1. Tên dự án: Sửa chữa đường bê tông nội bộ – Cụm kho VLNCN Cam Đường
 2. Nguồn vốn: Vốn tự có
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ ngày 27 tháng 6 năm 2016 đến trước 15 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2016 (Trong giờ hành chính)
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Phòng KTCN – Công ty công nghiệp Hóa chất mỏ Tây Bắc

Đại lộ Trần Hưng Đạo – Phường Nam Cường – Thành phố Lào Cai – Tỉnh Lào Cai

 1. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)
 2. Đảm bảo dự thầu: 11.700.000 đồng (Bằng chữ: Mười một triệu bảy trăm nghìn đồng)
 3. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ ngày 8 tháng 7 năm 2016
 4. Thời điểm mở thầu: 16 giờ ngày 8 tháng 7 năm 2016.