Mời chào hàng: Nâng cấp, mở rộng Lộ khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm

Tên bên mời thầu: Ban QLDA các CTXD thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Địa chỉ: Khu hành chính thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại/fax/email: 079.3869946.

Mã số thuế:

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Nâng cấp, mở rộng Lộ khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm. (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ).

– Loại gói thầu: xây lắp.

– Nội dung chính của gói thầu: thi công xây dựng gói thầu xây lắp công trình Nâng cấp, mở rộng Lộ khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

 1. Tên dự án hoặc tên công trình: Nâng cấp, mở rộng Lộ khóm 3, phường 1, thị xã Ngã Năm.
 2. Nguồn vốn: Vốn ngân sách.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: Từ 9 giờ 00, ngày 21 tháng 6 năm 2016 đến trước 14 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 7 năm 2016 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Ban QLDA các CTXD thị xã Ngã Năm, địa chỉ: Khu hành chính thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng; Điện thoại: 079.3869946.
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)
 8. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).
 9. Hình thức bảo đảm dự thầu: bằng tiền mặt hoặc thư bảo lãnh của Ngân hàng
 10. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30 ngày 27 tháng 07 năm 2016
 11.  Thời điểm mở thầu: 14 giờ 30 ngày 27 tháng 07 năm 2016.