Mời chào hàng: Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác năm 2016

Tên bên mời thầu: Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động & Môi trừơng Đồng Nai

Địa chỉ: Quốc lộ 51, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điệnthoại: 0613.834493/fax:0613.835.399/email:dsphung.tran@gmail.com

Mã số thuế: 3600364815

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác năm 2016.
 • Loại gói thầu: mua sắm hàng hóa
 • Nội dung chính của gói thầu:Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác năm 2016của Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác năm 2016 của Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường.
 2. Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển hoạt dộng sự nghiệp.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh theo quy trình thông thường, lựa chọn nhà thầu trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ, ngày 21 tháng 07 năm 2016 đến trước 09 giờ, ngày 28 tháng 07 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động & Môi trừơng Đồng Nai

Địa chỉ:  Quốc lộ 51, Phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0613.834493/fax:0613.835.399/email:dsphung.tran@gmail.com

 1. Giá bán 01 bộ HSYC: Phát một bộ hồ sơ chào hàng trang thiết bị y tế phục vụ công tác năm 2016 của Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường.
 2. Bảo đảm dự thầu: 475.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi lăm ngàn đồng)

Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

 1. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ, ngày 28 tháng 07 năm 2016.
 2. Thời điểm mở thầu: 09 giờ, ngày 28 tháng 07 năm 2016.