Mời Thầu: Tư vấn Lập đồ án Quy hoạch xây dựng sân vận động mới Trà Vinh

Tên bên mời thầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh.

Địa chỉ: Số 07 Phan Châu Trinh, phường 1, TPTV, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 0743. 862 426  /fax: 0743 866 835.

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………..

Nội dung thông báo mời thầu:

  1. Tên gói thầu: Tư vấn Lập đồ án Quy hoạch

– Loại gói thầu: Tư vấn      

– Nội dung chính của gói thầu:                                                                                                                                Lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Sân vận động (mới) tỉnh Trà Vinh, tỷ lệ 1/500.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.

  1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): Quy hoạch chi tiết xây dựng sân vận động (mới) tỉnh Trà Vinh, tỷ lệ 1/500.
  2. Nguồn vốn: Kinh phí sự nghiệp được phân bổ trong năm 2016 của Sở Văn hóa, Thề thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu (Đấu thầu rộng rãi trong nước hay quốc tế): Đấu thầu rộng rãi trong nước.
  4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.
  5. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 8 năm 2016 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 8 năm 2016.
  6. Địa điểm phát hành HSMT: Tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh; địa chỉ: Số 07 Phan Châu Trinh, phường 1, TPTV, tỉnh Trà Vinh; số điện thoại: 0743. 862 426, fax: 0743 866 835.
  7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng Việt Nam.
  8. Thời điểm đóng thầu: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 8 năm 2016.
  9. Thời điểm mở thầu: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 29 tháng 8 năm 2016 (sau thời điểm đóng thầu)./.