Mời chào hàng: Thi công xây dựng xóa phòng học tạm bậc Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở xuống cấp

Tên bên mời thầu: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiểu Cần.

Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: 0743.822020; Fax: 0743.612518; email: bqldadtxdhuyentieucan@gmail.com.

Mã số thuế: ……………………………………….

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 04 Thi công xây dựng xóa phòng học tạm bậc Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở xuống cấp trên địa bàn huyện Tiểu Cần (khối 08 phòng học), (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

– Loại gói thầu: Xây lắp         

– Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây dựng công trình Xây dựng xóa phòng học tạm bậc Mần non, Tiểu học, Trung học cơ sở xuống cấp trên địa bàn huyện Tiểu Cần (khối 08 phòng học).

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.

 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Xây dựng xóa phòng học tạm bậc Mần non, Tiểu học, Trung học cơ sở xuống cấp trên địa bàn huyện Tiểu Cần (khối 08 phòng học).
 2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSYC: Từ 08 giờ 00, ngày 19 tháng 8 năm 2016 đến trước 08 giờ 00, ngày 26 tháng 8 năm 2016 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiểu Cần. Địa chỉ: Khóm 4, Thị Trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0743.822020; Fax: 0743.612518.
 7. Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng), bằng đồng tiền Việt Nam, bằng hình thức đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.
 9. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 26 tháng 8 năm 2016;
 10. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 05, ngày 26 tháng 8 năm 2016.