Mời Thầu: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Tên bên mời thầu: UBND huyện Chiêm Hóa

Địa chỉ: Tổ Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại/fax/email: Điện thoại: 0273.851.616.

Mã số thuế: .

Nội dung thông báo mời thầu:

  1. Tên gói thầu: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

– Loại gói thầu: hỗn hợp

– Nội dung chính của gói thầu:

* Mục tiêu: Điều tra, thu thập bổ sung thông tin, tài liệu; phân tích, đánh giá bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường; tình hình quản lý, sử dụng đất; kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xác định những bất hợp lý cần được giải quyết trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đề xuất điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất của huyện đến năm 2020 và tầm nhìn xa hơn.

* Phạm vi thực hiện: Triển khai thực hiện trên toàn bộ diện tích tự nhiên thuộc địa giới hành chính huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang với các nhóm đất nông nghiệp, phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng;

  1. Tên dự án: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
  2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2016.
  3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước
  4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.
  5. Thời gian phát hành HSMT: từ 08 giờ, 00 phút, ngày 18 tháng 8 năm 2016 đến trước 08 giờ 30 ngày 15 tháng 9 năm 2016.
  6. Địa điểm phát hành HSMT:

– UBND huyện Chiêm Hóa (Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chiêm Hóa cơ quan thường trực).

– Địa chỉ: Tổ Vĩnh Lim, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

– Điện thoại/fax/email: Điện thoại: 0273.851.616.

  1. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.500.000 đồng (bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn đồng).
  2. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 9 năm 2016.
  3. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 45 phút, ngày 15 tháng 9 năm 2016.