Mời chào hàng: Mua cá giống bổ sung nguồn lợi thủy sản năm 2016

Tên bên mời thầu:   CHI CỤC THỦY SẢN TỈNH YÊN BÁI

Địa chỉ: Tổ 16, thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Điện thoại/fax/email: 0293 885 796; FAX: 0293 885 796

Mã số thuế: 5200160056

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua cá giống bổ sung nguồn lợi thủy sản năm 2016

– Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

– Nội dung chính của gói thầu: Mua cá giống bổ sung nguồn lợi thủy sản năm 2016

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

 1. Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Chính sách hỗ trợ
 2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành YCBG: từ 8 giờ00 , ngày 03 tháng 10 năm  2016 đến trước 14 giờ 30, ngày 06 tháng 10 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành YCBG: Chi cục Thủy sản tỉnh Yên Bái – huyện Yên Bình – tỉnh Yên Bái
 7. Giá bán 01 bộ YCBG: Miễn phí
 8. Bảo đảm dự thầu: Không áp dụng
 9. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 30, ngày 06 tháng 10 năm 2016
 10. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 00, ngày 06 tháng  10 năm  2016.