Mời chào hàng: Gói thầu số 05: Thi công xây lắp công trình Trường Trung học phổ thông Long Hiệp

– Tên bên mời thầu: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH TRÀ VINH

– Địa chỉ: Số 14, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

– Điện thoại: 0743.866.638 ; Số fax: 0743. 865 059

– Mã Số thuế: 2100 287 448

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 05: Thi công xây lắp công trình Trường Trung học phổ thông Long Hiệp, huyện Trà Cú

Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”.

– Loại gói thầu: Xây lắp

– Nội dung chính của gói thầu: Thi công xây lắp công trình Trường Trung học phổ thông Long Hiệp, huyện Trà Cú.

          +  Cấp công trình: cấp III;

          +  Loại công trình: công trình dân dụng;

          +  Công trình thiết kế 02 phòng học trệt + 02 phòng học lầu (04 phòng học);

          +  Diện tích xây dựng: 414,12m².

          +  Cao độ nền: ±0.000: (cao hơn nền 10 phòng hiện hữu 0,4m);

          + Cao độ sàn lầu 1: +3.600 ;

          + Cao độ trần lầu 1 : +7.200;

          + Cao độ đỉnh mái: + 9.000;

          +  Hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, chống sét, PCCC;

          +  Hè phòng học: Diện tích 86,06m².

          +  Hệ thống thoát nước ngoài nhà: Rãnh thoát nước dài 27m.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 210 ngày.

 1. Tên dự án: Trường Trung học phổ thông Long Hiệp, huyện Trà Cú.
 2. Nguồn vốn: Vốn tài trợ từ quỹ An sinh xã hội của Tập đoàn VNPT.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 10 năm 2016 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 10 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Tên đơn vị phát hành:Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh; Địa chỉ: Số 14, đường 19/5, phường 1, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 0743.866638; Số fax: 0743.865059
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ (Một triệu đồng, đồng tiền sử dụng là đồng tiền Việt Nam).
 8. Bảo đảm dự thầu: 15.500.000 đồng (Mười lăm triệu năm trăm ngàn đồng). Đồng tiền sử dụng là Việt Nam đồng; Hình thức bảo đảm dự thầu bằng thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng trong nước được thành lập theo pháp luật Việt Nam. (Không nhận bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt hoặc các hình thức khác).
 9. Thời điểm đóng thầu: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 25 tháng 10 năm 2016.
 10. Thời điểm mở thầu: Lúc 09 giờ 15 phút, ngày 25 tháng 10 năm 2016.