Mời chào hàng: Mua sắm cột anten và phụ kiện cho Viễn thông Lạng Sơn

Tên bên mời thầu: VIỄN THÔNG LẠNG SƠN

Địa chỉ:Số 12 đường Hùng Vương, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Điện thoại: 025.3873.204          Fax: 025.3872.387

Mã số thuế: 4900102900.

Nội dung thông báo mời chào hàng:

 1. Tên gói thầu: Mua sắm cột anten + phụ kiện
 • Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa 
 • Nội dung chính của gói thầu: Mua 08 cộtanten kèm đầy đủ phụ kiện.
 • Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày.
 1. Tên dự án:

Di dời chiếm lĩnh điểm cao trạm BTS An Hùng, Trùng Quán – VNPT Lạng Sơn năm 2016.

– Di dời chiếm lĩnh điểm cao trạm BTS Chí Minh, Khau Peo – VNPT Lạng Sơn năm 2016.

– Di dời chiếm lĩnh điểm cao trạm BTS Quan Sơn, Nhân Lý – VNPT Lạng Sơn năm 2016.

– Di dời chiếm lĩnh điểm cao trạm BTS Cổng Trắng 2, Pắc Khuông, Quang Hòa – VNPT Lạng Sơn năm 2016.

 1. Nguồn vốn: Khấu hao cơ bản.
 2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
 3. Phương thức lựa chọn nhà thầu:Một túi hồ sơ, một giai đoạn.
 4. Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00, ngày 13 tháng 10 năm 2016 đến trước 15 giờ 00, ngày 21tháng 10 năm 2016.
 5. Địa điểm phát hành HSYC: Viễn thông Lạng Sơn.
 6. Giá bán 01 bộ HSYC:miễn phí.
 7. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00, ngày 21 tháng 10 năm 2016.
 8. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 15, ngày 21 tháng 10 năm 2016.