Mời Thầu: Gói thầu 05 xây lắp toàn bộ hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Pê 1, 2 xã Tá Bạ, Mường Tè

Tên bên mời thầu: Ban quản lý công trình dự án PTKT-XH huyện Mường Tè

Địa chỉ: Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Điện thoại: 0231.3882.866 – 02313.880.063               Fax: 0231.3881.739.

Mã số thuế:

Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Pê 1,2 xã Tá Bạ, huyện Mường Tè (giai đoạn I)

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 05 xây lắp toàn bộ (gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

– Loại gói thầu: Xây lắp

– Nội dung chính của gói thầu: Gói thầu số 05 Xây lắp toàn bộ công trình: Hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Pê 1,2 xã Tá Bạ, huyện Mường Tè (giai đoạn I)

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng  năm 2016 – 2017

 1. Tên dự án: Hạ tầng kỹ thuật điểm ĐCĐC Là Pê 1,2 xã Tá Bạ, huyện Mường Tè (giai đoạn I)
 2. Nguồn vốn: Lấy từ nguồn tăng thu ngân sách huyện và nguồn vốn khác
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.
 5. Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 05 phút, ngày 25 tháng 10 năm 2016 đến trước 08 giờ 05 phút, ngày 04 tháng 11 năm 2016 (trong giờ hành chính).
 6. Địa điểm bán HSMT: Ban QLCTDAPT KT-XH huyện Mường Tè.

Địa chỉ: Khu phố 2,  thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè tỉnh Lai Châu.

 1. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).
 2. Bảo đảm dự thầu: 34.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư triệu nghìn đồng chẵn); Hình thức đảm bảo bằng thư bảo lãnh của ngân hàng.
 3. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 05 phút, ngày 04 tháng 11 năm 2016
 4. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 05 phút, ngày 04 tháng 11 năm 2016.