Mời Thầu: Gói thầu số 04: Cải tạo, nâng cấp và cung cấp thiết bị công trình Trung tâm y tế dự phòng Hà Giang

Tên bên mời thầu: SỞ Y TẾ TỈNH HÀ GIANG

Địa chỉ: số 338 đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Điện thoại: 02193 866 475.    Fax: 02193 864 294.

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Thiết bị công trình. “Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”.

– Loại gói thầu: Hỗn hợp

– Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống thiết bị xử lý nước thải hoàn chỉnh để bàn giao cho Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đưa vào sử dụng.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 06 tháng.

 1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Giang, Hạng mục: Nhà kho, hệ thống xử lý chất thải y tế, lợp mái tôn phần sân chính và các hạng mục phụ trợ.
 2. Nguồn vốn: Vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (mục tiêu về y tế) và cân đối ngân sách địa phương.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 07 giờ 30, ngày 24 tháng 10 năm 2016 đến trước 08 giờ 00, ngày 18 tháng 11 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: Sở Y tế tỉnh Hà Giang, địa chỉ: số 338 đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, số điện thoại: 02193 866 475.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 (Một triệu đồng).
 8. Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). Bảo đảm bằng Bảo lãnh hoặc séc.
 9. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00, ngày 18 tháng 11 năm 2016.
 10. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30, ngày 18 tháng 11 năm 2016.