Mời Thầu: Gói thầu số 6a: Trồng mới 10ha, trồng bổ sung 10ha rừng tại huyện Thái Thụy

  Tên bên mời thầu: Ban quản lý dự án phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn ở tỉnh Thái Bình

  Địa chỉ: Số 01, đường Lê Lợi, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

  Điện thoại/fax/email: duanafocotb@gmail.com

  Mã số thuế: 1001096289

  Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Gói thầu số 6a Trồng mới (10ha), trồng bổ sung (10ha) tại huyện Thái Thụy.

(Dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ)

– Loại gói thầu: hỗn hợp

– Nội dung chính của gói thầu: Trồng mới rừng ngập mặn 10ha, trồng bổ sung rừng ngập mặn 10ha tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 2016-2018

 1. Tên dự án (hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên): “Phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn ở tỉnh Thái Bình” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ;
 2. Nguồn vốn: ODA
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 5. Thời gian phát hành HSYC: từ 07 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 11 năm 2016 đến trước 08 giờ 30 phút, ngày 02 tháng 12 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSYC: Ban quản lý dự án phục hồi và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn ở tỉnh Thái Bình, số 01, đường Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
 7. Giá bán 01 bộ HYC: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).
 8. Bảo đảm dự thầu:

– Số tiền: 25.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu đồng chẵn).

– Hình thức: Bảo lãnh của Ngân hàng có uy tín được người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng ký bảo lãnh hoặc người được người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng uỷ quyền ký bảo lãnh.

 1. Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 2 tháng 12 năm 2016.
 2. Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 2 tháng 12 năm 2016.