Mời Thầu: Xây dựng nhà học 2 tầng 10 phòng kiêm nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ trường mầm non Quán Hành, Nghi Lộc

Tên bên mời thầu: UBND thị trấn Quán Hành – huyện Nghi Lộc – tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Khối 6 – thị trấn Quán Hành – huyện Nghi Lộc – Tỉnh Nghệ An

Điện thoại/Fax/E-mail: ĐT: 0383. 861 135, – Fax: 0383. 861 135.

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: Xây dựng nhà học 2 tầng 10 phòng kiêm nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ trường mầm non thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc
 • Loại gói thầu: Xây lắp

          Nội dung chính của gói thầu: Xây dựng nhà học 2 tầng 10 phòng kiêm nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ trường mầm non thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc

 • Thời gian thực hiện hợp đồng:  tháng
 1. Tên dự án: Xây dựng nhà học 2 tầng 10 phòng kiêm nhà hiệu bộ và các công trình phụ trợ trường mầm non thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc
 2. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ, ngân sách huyện theo cơ chế, ngân sách thị trấn, nguồn xã hội hóa giáo dục và huy động các nguồn hợp pháp khác.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rỗng rãi, một giai đoạn, một túi hồ sơ.
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 30, ngày 21 tháng 11 năm 2016 đến trước 8 giờ 30, ngày 01 tháng 12 năm 2016.
 6. Địa điểm phát hành HSMT: UBND thị trấn Quán Hành, Điện thoại/Fax/E-mail: ĐT: 0383. 861 135, – Fax: 0383. 861 135.
 7. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn./.)
 8. Bảo đảm dự thầu: 129.754.000 đồng ( Một trăm hai mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi tư nghìn đồng)
 9. Thời điểm đóng thầu 8 giờ 30, ngày 01 tháng 12 năm 2016
 10. Thời điểm mở thầu 9 giờ 30, ngày 01 tháng 12 năm 2016.