Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Sa Pa mời mua đồ dùng trang thiết bị cho các trường học trong huyện

THÔNG BÁO MỜI THẦU

A/Thông tin chung:

  1. Tên cơ quan: Phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện Sa Pa

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa  – Huyện Sa Pa  – Tỉnh Lào Cai;

Điện thoại: 0203.871.249

  1. Loại dự án: Dự án thuộc nhóm C
  2. Tên chủ đầu tư: Phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện Sa Pa
  3. Tên gói thầu đăng thông báo mời thầu: Mua đồ dùng thiết bị phục vụ công tác chuyên môn cho các trường học trên địa bàn huyện Sa Pa năm 2016

    NỘI DUNG THÔNG BÁO CHÀO HÀNG

 – Bên mời thầu: Phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện Sa Pa

– Tên gói thầu: Mua đồ dùng thiết bị phục vụ công tác chuyên môn cho các trường học trên địa bàn huyện Sa Pa năm 2016.

– Nguồn vốn: Ngân sách Sự nghiệp Giáo dục năm 2016.

– Hình thức đấu thầu: Đấu thầu cạnh tranh trong nước

– Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00 ngày 28 tháng 11 năm 2016 (Trong giờ hành chính) đến trước thời điểm đóng thầu.

– Địa chỉ phát hành hồ sơ mời thầu:

Phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện Sa Pa

Địa chỉ: Thị trấn Sa Pa  – Huyện Sa Pa  – Tỉnh Lào Cai;

Điện thoại: 0203.871.249 – 0913888418.

– Hạn cuối cùng tiếp nhận hồ sơ dự thầu Chậm nhất là trước 8 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 12 năm 2016 tại Phòng Giáo Dục và Đào tạo huyện Sa Pa./.

 

        Sa Pa, ngày 25 tháng 11 năm 2016

TRƯỞNG PHÒNG

Đã ký

Đỗ Văn Tân