Mời Thầu: Gói thầu số 5 Thi công Nâng cấp mở rộng lộ GTNT xã Phú Hội

 

Tên bên mời thầu: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ HỘI

– Địa chỉ: xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang

– Điện thoại: 0763.512555 ; E-mail: dttiep@angiang.gov.vn

– Mã số thuế: 1600706945

Nội dung thông báo mời thầu:

 1. Tên gói thầu: gói thầu số 05 thi công xây lắp. gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ”.

– Loại gói thầu: Xây lắp.

– Nội dung chính của gói thầu: Chiều dài đường mở rộng : 3.300m, Chiều rộng nền đường mở rộng : B = 4,5m ÷ 5,8m, Chiều rộng mặt đường : 1,0m, Chiều rộng lề đường mở rộng: 2×0,5m; Mặt đường láng nhựa 2 lớp dày 2,5cm, TCN 3,0 kg/m2; Tưới lớp bám dính mặt đường bằng lượng nhựa pha dầu, TCN 1,0kg/m2, Làm móng đường lớp trên bằng cấp phối đá dăm loại 1 dày 12cm, Dmax = 25mm; Làm móng đường lớp dưới bằng cấp phối đá dăm loại 2 dày 15cm, Dmax = 37,5mm.

– Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.        

 1. Tên dự án: Nâng cấp mở rộng lộ GTNT xã Phú Hội (từ cầu số 3 ấp Phú Nghĩa đến ấp Phú Thuận).
 2. Nguồn vốn:Sử dụng nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016, ngân sách huyện, nhân dân đóng góp.
 3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 4. Phương thức lựa chọn nhà thầu:01 túi hồ sơ (01 bản chính + 05 bản chụp).
 5. Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 03 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 06 năm 2017.
 6. Địa điểm phát hành HSMT:Ủy ban nhân dân xã Phú Hội.

– Địa chỉ: xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

– Điện thoại/Fax/E-mail: 0763.312555

 1. Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).
 2. Bảo đảm dự thầu:35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng); bằng thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hợp pháp tại Việt Nam phát hành.
 3. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 03 năm 2017.
 4. Thời điểm mở thầu: 09 giờ 10 phút, ngày 16 tháng 03 năm 2017.